برد گروه ها
موضوع کروه تاریخ ارسال
http:// journal.humankinetics.com تربیت بدنی آدرس سایت بین المللی مجلات علمی پژوهشی تربیت بدنی
کارآموزی قابل توجه دانشجویان گروه برق- الکتروتکنیک و الکترونیک که در ترم دوم درس کارآموزی اخذ نموده اند . الکتروتکنیک حجت اله صارمی
قابل توجه مدرسین گروه برق:برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه برق الکتروتکنیک در روز پنجشنبه مورخه 22/2/1390 الکتروتکنیک 1390/2/18
قابل توجه دانشجویان گروه برق الکتروتکنیک:آغاز پیش انتخاب واحد برای ترم تابستان از یکشنبه مورخه 25/2/1390 توسط مدیر گروه الکتروتکنیک 1390/2/24
قابل توجه دانشجویان رشته الکتروتکنیک برای انتخاب واحد نیمسال اول91-90دانشجویان موظفند بر طبق چارت آموزشی که برروی سایت آموزشکده قرارداردانتخاب واحد نمایند الکتروتکنیک 900603
عدم رعایت پیش نیاز وهمنیاز بعهده دانشجو می باشددرغیراینصورت درس مورد نظر حذف و شهریه آن عودت نمی گردد الکتروتکنیک 900603
دانشجویانی که ترم آخر نمی باشند ودرس کارآموزی را اخذ می نمایند باید بیش از 50واحد درسی گذرانده باشندوبا احتساب درس کارآموزی می توانند 16درسی اخذ نمایند الکتروتکنیک 900603
جهت مشاهده برنامه انتخاب واحد به آدرسwww.borujerd-samacollege.ir/Guest/Taghvim.aspxمراجعه نمایید کامپیوتر 90/06/06
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر: فقط با گذراندن 50 واحد درسی مجاز به انتخاب واحد درس کارآموزی می باشید. کامپیوتر 90/06/06
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر: در صورت اخذ واحد کار آموزی فقط مجاز به انتخاب واحد تا سقف 16 واحد می باشید. دانشجویان ترم آخر می توانند 24 واحد درسی با درس کارآموزی آخذ نمایند. کامپیوتر 90/06/06