فرم ها ، آیین نامه ها و بخشنامه ها
موضوع حوزه دانلود
فرم خام B.p با قالب Word معاونت آموزشي و پژوهشي دانلود
فرم خام B.p با قالب PDF معاونت آموزشي و پژوهشي دانلود
قوانین آموزشی - تعاریف و نظام آموزشی آموزش دانلود
قوانین آموزشی- نظام درسی آموزش دانلود
قوانین آموزشی - تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل آموزش دانلود
قوانین آموزشی -حذف و اضافه دروس آموزش دانلود
قوانین آموزشی - ارزشیابی تحصیلی آموزش دانلود
قوانین آموزشی - مرخصی تحصیلی آموزش دانلود
قوانین اموزشی - انصراف از تحصیل آموزش دانلود
قوانین آموزشی - دانشجويان انتقالي و ميهمان آموزش دانلود