فصلنامه آسمانه شماره3

.

فصلنامه آسمانه

دومين شماره فصلنامه آموزشكده سما در تاريخ خرداد 89 با دگرگوني و تنوع بسيار بالا همچنين مطالب علمي بسيار ارزنده منتشر گرديد و مورد تاييد مسئولين منطقه نيز قرار گرفت .

فصلنامه آسمانه شماره3

.