معرفی حوزه آموزش
این بخش برای انجام کارهای آموزشی می باشد تلفن های تماس: 06623537313 داخلی 15
کارشناس ارشد معاون آموزشی و پژوهشی
رامبد حقیقت فر

کارشناس ارشد کامپیوتر( گرایش معماری)

کارشناس ارشد مدیر آموزش
محمد نصرالهی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

لیسانس کارشناس امور آموزش
جواد احوالپرس

کارشناس برق مخابرات
فرم ها ، آیین نامه ها و بخشنامه ها

موضوع حوزه دانلود
قوانین آموزشی - تعاریف و نظام آموزشی آموزش دانلود
قوانین آموزشی- نظام درسی آموزش دانلود
قوانین آموزشی - تعداد واحدهای درسی و طول مدت تحصیل آموزش دانلود
قوانین آموزشی -حذف و اضافه دروس آموزش دانلود
قوانین آموزشی - ارزشیابی تحصیلی آموزش دانلود
قوانین آموزشی - مرخصی تحصیلی آموزش دانلود
قوانین اموزشی - انصراف از تحصیل آموزش دانلود
قوانین آموزشی - دانشجويان انتقالي و ميهمان آموزش دانلود
قوانین آموزشی - تغییر رشته آموزش دانلود
قوانین آموزشی - معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده آموزش دانلود
قوانین آموزشی - فراغت از تحصيل آموزش دانلود
قوانین آموزشی - تقويم دانشگاهي آموزش دانلود
قوانین آموزشی - آيين نامه نظام آموزش پاره وقت آموزش دانلود
قوانین آموزشی - آيين نامه طرح آموزش معلمان آموزش دانلود
قوانین آموزشی - تسهيلات دانشجويان شاهد و ايثارگر آموزش دانلود
قوانین اخذ درس کارآموزی آموزش دانلود
فرم مربوط به میهمان ماده 55 آموزش دانلود
فرم ماده 27 (میهمان تابستان) آموزش دانلود
نحوه نگارش پروژه آموزش دانلود
فرم های کارآموزی( جدید) آموزش دانلود
فرم پروژه آموزش دانلود
فرم معرفی به استاد آموزش دانلودانتقاد کنید و پیشنهاد دهید