معرفی حوزه امور دانشجویی
کارشناسي مدير امور دانشجويي
يزدان عباسي

کارشناسي کارشناس فارغ التحصيلان
ايران مخلصي
فرم ها ، آیین نامه ها و بخشنامه ها

موضوع حوزه دانلود
خلاصه اي از آئين نامه انضباطي دانشجويان امور دانشجویی دانلود
آئين نامه انضباطي(تخلفات آموزشي مربوط به امتحانات) امور دانشجویی دانلود
خلاصه اي از آئين نامه نقل و انتقالات دانشجويي امور دانشجویی دانلود
فرم خروج از کشور (مسابقات علمي) امور دانشجویی دانلود
فرم شماره يک نقل و انتقالات امور دانشجویی دانلود
ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر امور دانشجویی دانلود
بيمه حوادث دانشجويي در سال تحصيلي 90-89 امور دانشجویی دانلود
حوزه هاي كاري امور دانشجويي امور دانشجویی دانلود
امور مشمولين (سقف سنوات تحصيلي در مقاطع دانشگاهي ) امور دانشجویی دانلود
خلاصه اي از قوانين امور مشمولين امور دانشجویی دانلود
فرم تعهد نامه مبني بر صحت مدارك نقل و انتقالات امور دانشجویی دانلود
مدارک مورد نياز جهت تکميل پرونده فارغ التحصيلي امور دانشجویی دانلود
توصيه هاي امور فارغ التحصيلان براي دانشجويان در ش امور دانشجویی دانلود
فرم درخواست سنوات از نظام وظيفه امور دانشجویی دانلود
مقررات کارت دانشجويي امور دانشجویی دانلود
نحوه اخذ کار دانشجويي امور دانشجویی دانلود
فرم شماره 1 درخواست کار دانشجويي امور دانشجویی دانلود
ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاهها و موسسات آموزش امور دانشجویی دانلود
روند صدور معافيت تحصيلي براي پذيرفته شدگان مشمول امور دانشجویی دانلود
فرم درخواست معافيت تحصيلي جديد امور دانشجویی دانلود
فرم درخواست افزايش سنوات تحصيلي از نظام وظيفه جديد امور دانشجویی دانلود
فرم افزايش سنوات امور دانشجویی دانلود
خلاصه اي از مقررات خروج از کشور (جديد) امور دانشجویی دانلودانتقاد کنید و پیشنهاد دهید