معرفی حوزه مالي
حوزه مالی فعالیتها : 1- همکاری با رئيس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه. 2- رسيدگی به هدف‌های اجرايی دانشگاه و چگونگی گردش کارها وروش‌های کار در واحدهای مختلف. 3- ايجاد هماهنگی بين فعاليت‌های مربوط به واحدهای مربوط به واحد‌های تحت پوشش واظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود. 4- نظارت بر حسن اجرای کليه قوانين و مقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی. 5- ارائه گزارش‌های توجيهی لازم به رئيس دانشگاه در خصوص وظايف مربوطه به واحد‌های تحت نظر. 6- اتخاذ تصميم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه. 7- شرکت در شوراها، کميسيون‌ها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف مالی واگذاری در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
کارشناسی ارشد حسابداری رئیس امور اداری و مالی، رییس صندوق رفاه دانشجویان
مهدی گودرزی

کارشناسی حسابداری مسئول حسابداری دانشجویی-مسئول جمعداری اموال
سحر انصاری
فرم ها ، آیین نامه ها و بخشنامه ها

موضوع حوزه دانلود
فرم درخواست وام صندوق رفاه بابت تامین شهریه مالي دانلود
فرم های وام بلندمدت وزارت علوم مربوط به صندوق رفاه مالي دانلودانتقاد کنید و پیشنهاد دهید