حوزه رياست
نام --- مدرک تحصیلی --- سوابق کاری --- سوابق پژوهشی ارائه مقاله دیدگاه های ریاست گسترش و توسعه آموزشکده سما در راستای علم اندوزی جامعه بعنوان یکی از معتبر ترین مراکز آموزش عالی از برنامه های میان مدت می باشد که در سال تحصیلی 89-88 با افزودن 4 رشته نقشه برداری ،تاسیسات ، مربی کودک و ساخت و تولید اولین گام برداشته شد . فعالیت های آینده ایجاد فضای آموزشی با وسعت قابل توجه یکی از برنامه های در حال انجام است . با فعالیت ها و رایزنی های انجام گرفته، نقشه ساختمانی فضای مورد نظر طراحی شده و دراولین فرصت مناسب ،پروژه اجرا می گردد .